Đảng ta luôn coi trọng sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm lo đến việc “trồng người” “vì lợi ích trăm năm” của dân tộc, của đất nước. Do vậy, trường THCS Quang Trung được hình thành, đáp ứng nhu cầu tất yếu của sự nghiệp giáo dục địa phương để góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của các cấp lãnh đạo Đảng, Nhà nước; thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh, hiện đại. Cùng với sự quan tâm của Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội khuyến học huyện Tân Phú; Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, Hội khuyến học, Hội phụ nữ thị trấn, Ban đại diện cha mẹ học sinh, một số nhà hảo tâm đã và đang giúp nhà trường từng bước khẳng định vị trí của mình trong sự nghiệp giáo dục của huyện nhà.